Promoshirts! Promoshirts bedrukken, goedkope Promoshirts.
Promoshirts! Promoshirts bedrukken, hier goedkoop promoshirts drukken.

Shirtalarm, hier goedkoop promoshirts bedrukken. Bedruk je gsm met de gsmstunter, nokia ringtones vergelijken. gsmstunter , Maak je eigen promoshirts met de digi creator. Shirtalarm, Promoshirts! nokia ringtones vergelijken. Shirtalarm, Shirtalarm, Terwijl jij je  promoshirts gsm frontje, je motor helm, een shirt of een cadeau artikel ontwerpt zie je real time de layout veranderen. Shirtalarm, hier goedkoop promoshirts bedrukken. Shirtalarm, Een promoshirts bedrukken ! nokia ringtones vergelijken. Shirtalarm, Promoshirts ! Bedruk je gsm met de Shirtalarm. nokia ringtones vergelijken. Shirtalarm, Ook word bij elke verandering de prijs aangepast, op elk moment weet je dus de status en de prijs van je ontwerp. Shirtalarm, Cap bedrukken, promoshirts drukken. Shirtalarm, hier goedkoop promoshirts bedrukken. Promoshirts... hier uw promoshirts laten drukken. Shirtalarm, nokia ringtones vergelijken. Promoshirts. gsmstunter! Shirtalarm...

 
Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken! Artikel 1: ALGEMEEN
1.-Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Promoshirts en haar opdrachtgever of koper. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken! nokia ringtones vergelijken!
2.-Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm, Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden kunnen op en tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn indien ze door Promoshirts schriftelijk zijn aanvaard.nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken.
3.-Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling. nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm,
4.-Voorzover toepasselijk moet deze voorwaarden onder het begrip "zaken" onder meer zowel worden verstaan voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, als diensten. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.
5.-Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het eventuele personeel van Promoshirts en van derden die bij uitvoering van met Promoshirts gesloten overeenkomsten worden ingeschakeld. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken!

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken!
1.-Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard,heeft Promoshirts het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Shirtalarm. nokia ringtones vergelijken! De aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvrage van de zijde van de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.
2.-Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Promoshirts binden Promoshirts slechts voor zover deze toezegging en/of afspraken door Promoshirts schriftelijk zijn bevestigd. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken!
3.-Alle overeenkomsten zijn geldig zodra de opdracht is gegeven aan Promoshirts. Shirtalarm. Alle opdrachten die uitgevoerd zijn kunnen niet terug gedraaid worden. nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm. Het doorgeven van verkeerde bestellingen o.a verkeerde maten, kleuren, bedrukkingen, borduringen, kan Promoshirts niet aansprakelijk gesteld worden. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.
4.-Artikelen die worden besteld als proef o.a voor kleuren en maten worden niet teruggenomen, mits het aan de kleding zelf ligt. (o.a gaten, foutieve stiksels) Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.
5.- Artikelen die op klant specificatie speciaal worden bedrukt worden niet teruggenomen. nokia ringtones vergelijken en uw toestel laten bedrukken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.

Artikel 3: PRIJZEN, nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken.
1.Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen, gelden inclusief omzetbelasting. Shirtalarm.
2.Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen voor wederverkopers, gelden exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken.
3.De door Promoshirts genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is Promoshirts gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato te verhogen. Shirtalarm. Kostenfactoren zijn onder meer valutaschommelingen nokia ringtones vergelijken! die betrekking hebben op de door Promoshirts ingekochte zaken, invoerrechten, belastingen, heffing, rechten en dergelijke, ook indien de verhoging daarvan ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst na aankondiging van nokia ringtones vergelijken! prijsverhoging door Promoshirts te ontbinden, Shirtalarm, doch slechts voor zover hij zich binnen 8 dagen na de aankondiging aan Promoshirts kenbaar maakt. Shirtalarm, Indien de opdrachtgever of koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep en de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is hij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.

Artikel 4: VERVOER EN/OF RISICO Shirtalarm, nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken.
1.-Alle door Promoshirts geleverde zaken reizen voor haar rekening en risico tot aan het moment van aflevering aan het door de opdrachtgever of koper opgegeven adres. Shirtalarm, nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm, De wijze van transport wordt door Promoshirts bepaald. Indien de af te leveren zaken van Promoshirts rechtstreeks vanaf de leverancier en/of fabrikant aan de opdrachtgever of koper wordt vervoerd, reizen die zaken, in afwijking van het bovenstaande, voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper gunstiger voorwaarden hanteert. nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.
2.-Tenzij anders is overeengekomen, zijn in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van de opdrachtgever of koper nokia ringtones vergelijken! Shirtalarm, hier goedkoop een promoshirts bedrukken. Shirtalarm.
auto beletteren   auto belettering    autobelettering  index   naambord   naambordje  home